STADGAR FÖR FÖRENINGEN ÖREBRO SÄNDARAMATÖRER - ÖSA
Antagna 1982-03-10

 

§ 1  ÄNDAMÅL

Föreningen är en ideell och opolitisk sammanslutning, vars syfte är

ATT främja sammanhållning och kamratskap mellan sändaramtörer, lyssnare och andra radiointresserade i Örebro med omnejd.
ATT sprida kännedom om amatörradio som hobby.
ATT genom olika aktiviteter verka för utveckling av medlemmars tekniska kunskaper, främja god trafikkultur och öka möjligheter till internationella kontakter.
ATT genom anordnandet av kurser i radioteknik och telegrafi underlätta för de som vill avlägga prov för erhållande av amatörradiocertifikat.
ATT främja fysisk aktivitet och motion genom anordnadet av radiopejlorientering.
ATT aktivt hjälpa ungdomar och handikappade till en stimulerande och meningsfylld fritidssysselsättning inom ramen för amatörradio.
ATT verka för de regler för amatörradio, som utfärdats av myndigheterna, efterföljs.
ATT stödja de svenska radioamatörernas huvudorganisation - SSA - i dess verksamhet.

§ 2  MEDLEMSKAP

Var och en som är villig att verka för föreningens syfte enligt 1 § kan erhålla medlemskap.
Hedersmedlem kan utses av medlemsmöte efter förslag från styrelsen och innebär fullt medlemskap i föreningen och befrielse från medlemsavgift.

§ 3  MÖTEN

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet, som skall hållas varje år före mars månads utgång.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall utsändas minst två veckor före mötet och innehålla föredragningslista, inkomna motioner samt styrelsens yttrande över dessa.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda minst två månader före årsmötet.
Årsmötet är inte skyldig att behandla andra frågor än de som upptagits på den utsända föredragningslistan.

§ 4  BESLUT

Beslut vid årsmöte, extra årsmöte eller medlemsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal, gäller den mening som den fungerande ordföranden biträder. Medlen, som inte kan deltaga i årsmöte eller extra årsmöte, kan överlåta sin rösträtt på annan medlem genom fullmakt, som skall bevittnas av två personer. I mötet deltagande medlem får endast inneha en sådan fullmakt.

§ 5  MEDLEMSAVGIFT

Medlem skall för varje kalenderår erlägga en medlemsavgift, vars storlek beslutas av årsmötet.
Avgiften skall vara erlagd senast den sista februari det år avgiften avser

§ 6  STYRELSE

Föreningens angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse, som väljs av årsmötet.
Antal styrelseledamöter fastställes av årsmötet, varvid antalet dock alltid skall vara udda.
Mandattiden för ordföranden är ett år och för övriga styrelseledamöter två år.
Halva antalet ledamöter väljs varje år.
Skulle styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet, utgår samtliga ledamöters mandattid.
Ordföranden väljes direkt av årsmötet, övriga funktionärer utser styrelsen inom sig.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och i kassaärenden av kassören.
Styrelsen är gemensamt ansvariga inför årsmötet för föreningens tillgångar och förvaltning.

§ 7  ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

På årsmötet väljs två revisorer och en revisorsuppleant.
Mandattiden för revisorerna är två år, varvid en revisor väljs varje år. Mandattiden för revisorsuppleant är ett år.
Årsmötet väljer också en valberedning och beslutar om dess storlek.
Vid behov väljs på årsmötet sektionsledare för olika verksamhetsgrenar såsom kortvåg, VHF/UHF, RPO, RTTY, sambandstrafik och DXlyssning.

§ 8  ÄNDRING AV STADGAR

För ändring i paragraferna 1, 2, 3, 8 och 9 erfordras ett beslut med 2/3 majoritet på två efter varandra följande årsmöten eller extra årsmöten.
Ändring av övriga paragrafer kan ske genom beslut med 2/3 majoritet på årsmöte eller extra årsmöte.

§ 9  UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningen kan upplösas efter beslut med 2/3 majoritet på två efter varandra följande årsmöten eller extra årsmöten.
Upplösning kan också ske när medlemsantalet understiger 5.
Vid upplösning av föreningen skall tillgångar och utrustning användas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.

 

Stadgarna reviderade
1986-02-12, paragraferna 3, 5, 6 och 7.
1988-02-20, paragraf 3.
1990-01-16, paragraf 5.